Horolezecké značky

autor: | Led 1, 2003 | Horolezecká metodika

V České republice se většina horolezeckých terénů nalézá v chráněných přírodních územích. Pohyb horolezců na těchto územích je vždy více či méně usměrňován tak, aby horolezeckou činností nebyla poškozována příroda. Skála, která se nachází v chráněném území, je tak často rozdělena na části, kde se horolezectví provozovat nesmí, a na části, kde je povoleno. A právě k označení těchto zakázaných nebo povolených částí skály slouží „horolezecké značky“.

Jejich vytvoření v terénu v drtivé většině zajišťuje Český horolezecký svaz (ČHS) prostřednictvím určeného správce skal, který se při jejich tvorbě v terénu musí řídit ustanovením orgánu ochrany přírody (např. Správa CHKO, Ministerstvo životního prostředí, apod.), který je oprávněn pro danou lokalitu rozhodovat o povolení či zákazu horolezecké činnosti.

Horolezecké značky se většinou nalézají v přízemní úrovni skalní stěny, a jsou v terénu zjistitelné z míst dostupných pěší chůzí. Malují se buď černou nebo bílou barvou tak, aby byly kontrastní s barvou podkladu. Značky se malují nejčastěji přímo na skálu, případně na kmeny stromů rostoucích v těsné blízkosti skály.

Rozměry značek: Délka jedné strany rovnostranného trojúhelníka je 8 cm. Doprovodný pruh přidaný k trojúhelníku je široký 2 cm a dlouhý 8 cm. Křížek je tvořen dvěma pruhy o délce 9 cm a šířce 2 cm, které jsou vedeny úhlopříčně (mají podobu písmene X) a vzájemně svírají úhel 90°. Doprovodný pruh přidaný ke křížku je široký 2 cm a dlouhý 8 cm.

Začátek území s povolenou horolezeckou činností. Pruh rovnoběžný s jednou stranou trojúhelníka vyznačuje v terénu linii, od níž napravo je lezení povoleno. Tato značka se zpravidla používá tam, kde skála vhodná k lezení je na jedné straně od linie, a na opačné straně je terén horolezecky zcela nezajímavý a zbytečný.

Zákaz horolezecké činnosti. Tato značka samotného křížku se většinou používá, když je objekt skály nebo sektor stěny přirozeně zřetelně ohraničený, například osamocená skála, výrazný skalní pilíř a podobně. Není-li na skále jiná značka, zákaz pak přirozeně platí pro celou tuto skálu nebo celý sektor skalní stěny.

Zákaz horolezecké činnosti na obě strany od pruhem vyznačené linie. Tato značka se používá ke zdůraznění zákazu lezení v členitém terénu, který je přerušován různými roklemi, skalními pilíři a podobně, kde by jinak právě kvůli členitosti skály mohlo docházet k nepochopení, co je vlastně zakázané.

Konec zakázané části, a začátek povolené části. Pruh vyznačuje hraniční linii v terénu, nalevo od této linie je lezení zakázáno, napravo je povoleno. Tato značka se uplatňuje tam, kde zakázaná část by byla horolezecky vděčným terénem, a tudíž je potřeba „ostře“ vyznačit hranici, aby nedocházelo k jejímu nevědomému překračování.

Horolezecká činnost povolena v obou směrech od pruhem vyznačené linie. Tato značka se používá většinou ve středu lezeckého sektoru v členitém terénu, v místě nějakého terénního předělu, jako například hrany pilíře, skalního hřbetu nebo rokle, kde by jinak mohlo docházet k znejistění, zda se ještě nacházíme v povolené části.

Horolezecká činnost je povolena v obou směrech od pruhem vyznačené linie, ale jen v určitém ročním období, zde od 1.7. do 31.12. Z toho vyplývá, že od 1.1. do 30.6. je horolezecká činnost zakázána.

Časové omezení

Jak bylo na příkladu uvedeno, někdy je zákaz nebo povolení horolezecké činnosti časově omezeno. U značky se v takovém případě použije pomocí římských číslic označení kalendářních měsíců, kdy zákaz nebo povolení platí. Ovšem častým problémem je, že lidé neví, jestli vymezený termín znamená zákaz nebo povolení. Netřeba zoufat a spekulovat, je to jednoduché.

Je-li použito trojúhelníkové šipky, a římskými číslicemi připsán termín, jedná se o povolení jen pro tento termín. Toto řešení je častější a popravdě i logičtější.

Je-li použit zákazový křížek, a u něj je římskými číslicemi připsán termín, tak jen v tomto termínu je lezení zakázáno. Toto řešení se používá méně, skoro vůbec.

Důvodem k časovému omezení bývá nejčastěji hnízdění ptáků, vegetační období rostlin, atd.

(Článek byl převzat z webu:

 http://www.horolezeckametodika.cz/horolezectvi/ochrana-prirody/horolezec…)